5. SINIF 7. ÜNİTE BİR ÜLKE BİR BAYRAK BÜTÜN KONU ÖZETİ

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK

A)TOPLUMSAL YAŞAM VE YASALAR
Toplumda düzeni sağlayan şey kurallardır.
Toplum yaşamını düzenleyen yasalar insanlar arasındaki ilişkileri de düzenler..Toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar yazısız ve yazılı kurallar olmak üzere ikiye ayrılır.
1. YAZISIZ KURALLAR:
Örfler, âdetler, gelenek ve görenekler,görgü kuralları, ahlak kuralları yazısız yasalardır.
Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz,ayıplar ve dışlar.
Yazısız kurallar;
v Toplum içinde kendiliğinden doğar.
v Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır.
v Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir
Yazısız kurallardan bazıları şunlardır:
ü Kendi haklarımızı korumak ve başkalarının haklarına saygılı olmak.
ü Komşularımızla iyi geçinmek.
ü Sokakta, otobüste yüksek sesle konuşmamak.
ü Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.
ü Hoşgörülü ve alçakgönüllü olmak.
A) Örf ve Âdet:Toplumun bireylerden beklediği davranışlardır. Örf ve âdetler toplumun saygı duyulmasını istediği değerlerden oluşur.
B) Gelenek:Bir toplumda, bir toplulukta saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan alışkanlıklar,bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir.
C)Görenek:En sade tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olan görenek.
D)Ahlâk:
Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır.
2. YAZILI KURALLAR:
Toplum hayatını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır. Bunlar anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik adlarını alırlar. Bu hukuk kuralları, hem bireylerin birbirleriyle hem de devletle olan ilişkilerini düzenler. Bunlar toplumdaki bireylerin uyması zorunlu olan kurallardır. Hiç kimse yasaların düzenlediği bu kurallara uymama hakkına sahip değildir.Hukuk kuralları herkes için geçerli olan genel kurallardır. Kişilere göre farklı uygulanmaz.
zorundadırlar. Uymayanlar devlet tarafından belirlenen suç özelliğine göre cezalandırılırlar.
ANAYASA:
Yazılı kuralların en önemlisi anayasadır.
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirten, vatandaşların temel haklarını tespit eden yazılı belgedir.
Anayasa devletin temel kanunudur. Bu bakımdan yasa, tüzük ve yönetmeliklerden önce gelir. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz.Anayasa devletin temel niteliklerini tanımlar ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirtir.
Yasa ise, devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkesin uymak zorunda olduğu yaptırıma bağlı kurallardır.

B)TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARI
1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE’Sİ)
ü Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır.
ü Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.
ü Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)
1924 ANAYASASI:
İkinci anayasadır
1961 ANAYASASI:
ü Temel insan hak ve özgürlüklerine en fazla yer veren anayasamızdır. Bu nedenle en özgürlükçü anayasamızdır.
ü Yasama, yürütme ve yargı organları (güçleri) birbirinden tamamen ayrılmıştır. Böylece “Güçler Ayrılığı” kesinleşmiştir.
ü Devletin “sosyal devlet” özelliği öne çıkartılmıştır.
1982 ANAYASASI:
Ø Bugün kullandığımız anayasamızdır.
Ø 1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu özgürlüklerde kısıtlamaya gitmiştir.
ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK MADDELERİ:
DEVLETİN ŞEKLİ
Madde–1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ (ÖZELLİKLERİ)
Madde–2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, mili dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI,MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
Madde–3: Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı,şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.
DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER:
Madde–4: Anayasamızın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’inci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’ünüc maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklifi verilemez.

C)CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel görevleri vardır. Devletin bu temel görevlerini yerine getirmesi için üç temel organ oluşturmuştur. Bunlar yasama, yürütme ve yargı organlarıdır.

YASAMA ORGANI:
“Yasama” kanun yapma demektir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) verilmiştir.TBMM millet tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır.
YÜRÜTME ORGANI:
Yürütme, kanunlara uygun bir şekilde ülkenin yönetilmesi demektir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı başbakandır.
1-) Cumhurbaşkanı:
Cumhurbaşkanı devletin başıdır.Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Görev süresi beş yıldır.Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir
2-) Bakanlar Kurulu:
Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur.
a)) Başbakan:
Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından (genellikle seçimlerde en çok oyu almış siyasi partinin genel başkanı) atanır.Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar:
b)) Bakanlıklar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.Her bakan, başbakana karşı sorumludur
NOT: Bakan olabilmek için milletvekili olma şartı olmamasına rağmen, başbakan olabilmek için milletvekili olma şartı vardır.
YARGI ORGANI:
Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır.
Yasama ve yürütme organları da, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.

D)YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:
Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
Bunlar; 1. Vali,
2. İl yönetim başkanları,
3. İl İdare Kurulu’dur.
1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.
Valilerin Bazı Görevleri:
ü İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
ü İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
ü İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
ü İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak

ü İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
ü Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

2-) İL YÖNETİM BAŞKANLARI:
İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar..Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:
ü Milli eğitim Müdürlüğü,
ü Sağlık Müdürlüğü,
ü Emniyet Müdürlüğü,
ü Tarım İl Müdürlüğü gibi.

3-) İL İDARE KURULU:
İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir
İLÇE YÖNETİMİ:
İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar.
Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.
Kaymakamların Bazı Görevleri:
Ø Bağlı bulunduğu ilin valisinden aldığı emirleri yerine getirmek
Ø Görev yaptığı ilçede, hükümet adına yasaların, yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
Ø İlçenin gelişip kalkınması için çalışmalar yapmak
Ø İlçedeki vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek
Ø Polis ve jandarmanın yardımıyla ilçede güvenliği sağlamak
Ø Millî bayramlarda ilçedeki törenlere başkanlık ederek merkezî yönetimi temsil etmek
ÜLKEMİZDEKİ MERKEZÎ YÖNETİM BİRİMLERİ
Ülkemizde, merkezî yönetimin başında cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Güvenlik Kurulu, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardır. Devlet, kamu hizmetlerini bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak yerine getirmektedir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI:Türk vatandaşlarının yurt dışında yapacakları eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:T.C. Devleti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
v Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak
v Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
v Kara yollarında trafik düzenlemeleri yapmak ve trafik düzenini denetlemek
v Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak
SAĞLIK BAKANLIĞI:Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
ADALET BAKANLIĞI: Adalet,mahkeme,ceza konularını düzenler
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:Kültür ve turizm konuları ile ilgili tüm konulardan sorumludur
ÜLKEMİZDE YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ
İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.
A-) BELEDİYE YÖNETİMİ:
Nüfusu 2000’in üzerinde olan yerler ile nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet kararıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bir şehrin belediye başkanı o şehirde oturan insanlar tarafından seçilir.
B-) İL ÖZEL İDARESİ:
İlin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur
C-) KÖY YÖNETİMİ:köy yönetiminin başında muhtar bulunur halk tarafından seçilir

E)BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİMİZ:
Ulus, millet demektir. Egemenlik ise devlet yönetme gücüdür.
Ulusal Egemenlik ise devlet yönetme gücünün millete(ulusa) ait olmasıdır.Ulusal bağımsızlık; başka devletlerin sömürgesi olmamak, hür yaşamak demektir.

Bir ülkenin özgür ve bağımsız olduğunu gösteren çeşitli semboller vardır.
BAYRAĞIMIZ:Bayrağımızdaki ay bağımsızlığın, yıldız da şehitlerimizin simgesidir.Bayrağımızın resmi şekli 29 Mayıs 1936 yılında çıkarılan “Bayrak Kanunu” ile belirlenmiştir.
İSTİKLÂL MARŞIMIZ:.İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY’dur.İstiklâl Marşımız TBMM tarafından12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Törenlerde söylediğimiz şekliyle 1930 yılında Osman Zeki ÜNGÖR tarafından bestelenmiştir.
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU:.Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldız;Türklerin tarihte kurduğu devletleri temsil eder.Ortadaki yıldız Türkiye Cumhuriyetini temsil eder
BAŞKENTİMİZ:Bağımsız her ülkenin bir başkenti vardır. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ:Milli Mücadele sırasında 23 Nisan 1920’de açılan TBMM,ülkemiz için ulusal egemenlik sembolümüzdür.
PARAMIZ (TÜRK LİRASI):Ülkemizin para birimi Türk Lirasıdır
DİLİMİZ:Bağımsız olan her ülke yazışmalarını belli bir dil ile yapar. Ülkemizde resmi dil Türkçedir.
ANAYASAMIZ:4 anayasamız olmuştur şuan kullandığımız 1982 anayasasıdır
MİLLİ TAKIMLARIMIZ:Ülkemizin dünya devletleri karşısında temsil eden milli takımlarımız da egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir.
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ:TBMM’nin açıldığı gün olması ve millet egemenliğinin gerçekleşmesi yolunda atılmış en önemli gün olduğu için ulusal egemenlik sembollerimizdendir.
ATATÜRK VE ANITKABİR:Türk milletinin bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en büyük pay Atatürk’ ündür. Bu nedenle Atatürk ve anıtkabir bağımsızlık sembollerimizdendir

 

6 Responses

 1. Belkıs Naz KAYA dedi ki:

  biraz daha kısa olsun lütfen 8 Mart 2017 saat 15`e kadar lazım . sosyal bilgiler 7. ünite ve 5. sınıf çok ama çok acilll 8 mart 2017 saat 15 buçukta dersim var daha çok vaktim var ama diğer derslerimden de ödevim var o yüzden siz bence saat 15`ten önce yapmanızı istiyorum beni kırmak istemezsiniz diymi

 2. Belkıs Naz KAYA dedi ki:

  hemen kısa olmasını istiyorum

 3. Nil usra dedi ki:

  Çok teşekkür ederim sizin sayenizde 100aldım

 4. fatma dedi ki:

  guzelmiş bayıldımmmmmmmmm

 5. fatma dedi ki:

  beyendimmmmm

 6. Saane dedi ki:

  Upuzun bir yazı hiç beğenmedim 🖓🖓 🖕🖕

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir