Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin Konu Özeti

DOĞAL KAYNAKLARIMIZ TÜKENMESİN

İnsanın hayatını devam ettirdiği dış orta­ma doğal çevre denir. İnsan hayatı nasıl sonsuz değilse çevremizde gördüğümüz ve yaşamımıza yardımcı olan doğal kaynaklar da sonsuz değildir.
Dünyadaki doğal kaynaklar hızla tüken­mektedir. Bu durum gelecek yıllarda insan haya­tını tehdit eden büyük bir tehlikeye dönüşecektir.
Bütün canlıların yaşamını devam ettirebil­mesi için gerekli olan ihtiyaçların başında su gel­mektedir. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, bataklıklar, yer altı suları ve buzullar dünyanın başlıca su kaynaklarıdır. Fakat su kaynakları in­sanlar tarafından hızlı bir biçimde kirletilmekte ve yok edilmektedir.
İnsanları gelecekte bekleyen büyük tehli­kelerin başında tatlı su kaynaklarının yok olması gelmektedir. Çünkü dünyada tatlı su rezervi sınır­lıdır. Uzmanlar 2025 yılında dünyadaki yedi mil­yar insanın %40’ının ciddi su sıkıntısıyla baş ba­şa kalacağını tahmin etmektedir.
Tatlı su kaynakları yanında okyanus, de­niz ve göller de kirlilik tehdidi altındadır. Bu su kaynaklarında meydana gelen kirlilik ve azalma insan yaşamı dışında diğer canlı türlerinin yaşa­mını da tehdit etmektedir. Su kaynaklarında mey­dana gelen kirlilik nedeniyle bozulan doğal den­genin tekrar eski hâline gelmesi ise uzun yıllar al­maktadır. Bu nedenle doğal kaynaklara zarar ver­memeli, verenleri uyarmalıyız.
İnsanoğlunun en önemli zenginlik kay­naklarından biri de ormanlardır. Ormanlar, sadece ağaç topluluklarından ibaret değildir. Ormanlar; ağaçlar, hava, su, top­rak, barındırdığı diğer bitkiler ve hayvanlarla ken­dine özgü bir alandır.
Yasak olmasına rağmen orman alanların­da kontrolsüz otlatma yapılmaktadır. Kaçak ağaç kesimi ve otlatmaları nedeniyle ormanlarımız za­rar görmektedir.
Ülkemizde arazi kullanımı bilimsel olarak yapılmamaktadır. Orman veya meraya dönmesi gereken üzerinde çok düşük verimle tarım yapı­lan alanlar sanayiye ve yerleşmeye açılmaktadır.

Orman yangınları ülkemizin büyük sorun­larından biridir. Bu yangınların nedenleri çoğun­lukla bilinmemektedir. Orman yangınları açısın­dan en hassas bölgelerimiz Akdeniz, Ege ve Mar­mara bölgeleridir. Ormanlar, su sağlama, su varlığını koru­ma ve düzenlemede önemli rol oynar. Bugün erozyon nedeniyle tüm barajlarımız dolma tehli­kesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Karakaya Ba­rajı da bunlardan biridir.
Birçok yararı olan ormanlarımızı daima korumalı, zarar verenleri uyarmalıyız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir